OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru Nedelje osoba sa invaliditetom i povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembar, koji se obeležava od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i iključenost iz društva. Lajtmotiv ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma je ukinuti barijere i  otvoriti vrata za inkluzivno društvo i razvoj za sve.

Preko milijardu ljudi, ili približno 15 odsto svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta.Širom sveta, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim  barijerama koje ih isključuju iz punog i efikasnog učestvovanja u društvenim tokovima. Oni se suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite. Kontradiktornost je da su ovi sveprisutni problema ostali društveno nevidljivi pa se i osobe sa invaliditetom osećaju nevidljivima u svojim zajednicama, a očekuju da imaju jednake mogućnosti ali pre svega da imaju i pravo na različitost. Republika Srbija je postigla napredak u pogledu zakonske i podzakonske regulative kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditeom, ali je prisutan problem odgovarajuće implemantacije.

Generalne skupštine UN je u  decembru 2006. godine usvojila  Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.  Republika Srbija je 2009. godine ratifikovala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom s pratećim Opcionim protokolom uz konvenciju. Ovim dokumentom potvrđena je univerzalnost i nedeljivost svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i potreba da se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje svih prava i sloboda, bez diskriminacije. Naša država je, u skladu sa preuzetim obavezama, dostavila Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije, koju je Vlada Republike Srbije usvojila u junu ove godine, prepoznaje osobe sa invaliditetom kao i dalje osetljivu društvenu grupu i među zadacima Strategije su i stvaranje bezbednog okruženja za pripadnike osetljivih društvenih grupa i unapređenje stepena tolerancije prema njima; iskorenjivanje odnosno suzbijanje govora mržnje i akata fizičkog i psihičkog nasilja i privođenje pravdi učinilaca takvih akata i radnji; i javno zagovaranje neophodnosti sprečavanja diskriminacije i promovisanje kulture tolerancije.

Nizom manifestacija je obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom čiji je položaj unapređen, ali koje su i dalje diskriminisane, pre svega, zbog stereotipa i predrasuda društva.

U Skupštini Srbije odbori za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održali su sednicu sa tačkom dnevnog reda „Uklonimo prepreke, otvorimo vrata – uključenost za sve“.

U parlamentu Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova organizovao je javno slušanje na temu „Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i CAHVIO Konvencije Saveta Evrope“, a pažnja je posvećena i ženama sa invaliditetom.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je u Gradskoj kući predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom a među njima i naše predstavnike Udruženja distrofičara predsednika Atilu Kovača i sekretara Aleksandru Panović, povodom 3.decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Prijemu su pored gradonačelnika prisustvovali i član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat i pomoćnik gradonačelnika Vanja Vučenović; gde su istakli da Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu vodi odgovornu politiku i kroz odnose koje neguje sa udruženjima koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom, a Grad će uvek nastojati da pruža apsolutnu podršku ovim udruženjima. Višegodišnji problem je u arhitektonskim barijerama sa kojima se svakodnevno susreće ova populacija, zatim nepristupačnost objektima od javnog interesa, problem uređenja staza sa slepe i slabovide, kao i nedostatak zvučnih semafora koji su vandalski uništeni. Zavod za izgradnju grada Novog Sada trenutno sprovodi javnu nabavku novih zvučnih semafora koji će sigurno biti od velikog značaja za naše slepe i slabovide sugrađane. Ono što je pozitivno jeste da je Grad u 2013. godini opredelio isti iznos kao i prošle godine za realizaciju programa kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite, a podsećanja radi, budžet te godine je bio za 9% veći od ovogodišnjeg – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da je ponosan na činjenicu da je ove godine u Novom Sadu otvorena prva Kancelarija za osobe sa invaliditetom u Srbiji.

Takođe naše predstavnike Udruženja primio je i Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor koji je razgovarao sa predstavnicima Organizacija osoba sa invaliditetom Vojvodine, o problemima sa kojima se susreću, kao i o tome šta se može uraditi kako bi bio načinjen iskorak u odnosu na sadašnju situaciju.

Predsednik Pastor je istakao da je o ovoj grupi ljudi neophodno voditi računa konstantno, a ne samo podsetiti na njihove probleme povodom Međunarodnog dana invalida, potrebno je sistemski i zakonski omogućiti im normalan život, funkcionisanje i ravnopravnost.

„Smatram da je neophodno omogućiti jednu vrstu permanentne podrške iz budžeta, kako bi ova udruženja normalno funkcionisala, a zatim postoji mogućnosti i konkursa za različite sadržaje koji bi olakšali i pomogli svakodnevni život članova ovih udruženja“, istako je predsednik Pastor.

Kao najveće probleme sa kojima se susreću, predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom istakli su arhitektonske barijere, nedostatak zvučnih signala na raskrsnicama, nedostatak finansijskih sredstava, problemi u nabavci pomagala i slično.

Na sastanku je dogovoreno da predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom dostave Skupštini AP Vojvodine Nacrt zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, koji je već pripremljen i prosleđen Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, kako bi pokrajinska skupština, ukoliko bude potrebno, iskoristila svoje pravo da bude predlagač ovog zakona. Takođe, dogovoreno je i da se razmotri mogućnost da u budžetu za 2014. godinu budu opredeljena sredstva za namenske konkurse koji bi bili dodatni izvor finansiranja ovih organizacija za posebne sadržaje. Naglašeno je i da je neophodno ukazati na potrebu pozitivne diskriminacije prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Prevedi »